Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ,
 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΡΟΥ

 

Μέλος των : ΠΟΑΣΥ και Ευρωπαϊκών συνδικάτων (EUROCOP)

 

Συνδικαλιστικό σωματείο ιδρυθέν με το Νόμο 1264/82, σε συνδυασμό με το Ν. 2265/94, με την υπ’ αριθμ. 67/1995

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης Αριθ. Βιβλίου Πρωτοδικείου 15/1995ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ


Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης με την ανακοίνωση αυτή και μετά από πληθώρα ερωτημάτων που γίνονται από συναδέλφους για το ποιοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν ή όχι  τη μάχιμη πενταετία, τον τρόπο αναγνώρισης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πιθανή απορία διευκρινίζει και πληροφορεί τους συναδέλφους τα παρακάτω:

1. Συμφέρει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
   Η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας είναι θέμα  καθαρά προσωπικό του καθενός και γίνεται για την αύξηση της σύνταξης καθώς και την δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς την προσαύξηση του νέου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου αφού αυτή καλύπτεται από τη μάχιμη πενταετία.

2. Ποιες κατηγορίες αστυνομικών αναγνωρίζουν τη μάχιμη πενταετία:
   Σύμφωνα με το Ν. 1902/1990 άρθρο 6  όσοι από τους αστυνομικούς  κατετάγησαν μετά την 1-10-1990 και δεν είχαν εργαστεί στο δημόσιο τομέα πριν την παραπάνω ημερομηνία.
  Όσοι έχουν καταταγεί μετά την 1-10-1990 αλλά πριν είχαν εργασθεί στο δημόσιο για πρώτη φορά με οποιοδήποτε καθεστώς μόνιμος ή με ένσημα ΙΚΑ δημοσίου (π. χ. Δασαρχείο, ΕΛ. ΤΑ. κλπ)  δεν υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Αυτή η κατηγορία των αστυνομικών  εάν μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει την δημόσια υπηρεσία πριν την 1-10-1990 στην Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού /ΑΕΑ, ούτε προκύπτει από το σύστημα μισθοδοσίας θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να μην υποβάλλουν εισφορές μέχρι την 20-08-2011 να υποβάλλουν σχετική δήλωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 (υπάρχει στις υπηρεσίες) μαζί με βεβαίωση του φορέα που να πιστοποιεί την σχέση εργασίας για το συγκεκριμένο διάστημα.

3. Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
    Όχι είναι προαιρετική. Όσοι δεν επιθυμούν να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 20-08-2011 σχετική δήλωση στις Υπηρεσίες τους σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (υπάρχει στις υπηρεσίες)’ώστε να μην τους γίνονται κρατήσεις.
   Αυτοί που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση θεωρείται ότι επιθυμούν την αναγνώριση και με την μισθοδοσία του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 θα αρχίσει η παρακράτηση της εισφοράς.

4. Μπορεί να αναγνωρισθεί μέρος της μάχιμης πενταετίας:
   Ναι μπορεί. Αν ξεκινήσει την αναγνώριση μπορεί με υπεύθυνη δήλωση να σταματήσει τις κρατήσεις στο χρόνο που θέλει να αναγνωρίσει. Π. χ. θέλει να αναγνωρίσει 3 έτη ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνει σε 36 μηνιαίες δόσεις οπότε με δήλωσή του σταματάει τις παραπέρα κρατήσεις.

5. Πότε μπορεί να αναγνωρισθεί η μάχιμη πενταετία:
   Από σήμερα και μέχρι και την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία.

6. Δικαιούνται όλοι την μάχιμη πενταετία:
   Η μάχιμη πενταετία είναι πραγματικός χρόνος εργασίας και την έχουν όσοι εργάσθηκαν σε μάχιμες υπηρεσίες τουλάχιστον 5 έτη.

7.Αν δεν έχει κάποιος πέντε χρόνια μάχιμης υπηρεσίας μπορεί να τα αναγνωρίσει:
   Ναι μπορεί να αναγνωρίσει όσο χρόνο έχει υπηρετήσει και μέχρι 5 έτη το ανώτατο.

8. Μπορεί να εξοφληθεί η μάχιμη πενταετία εφάπαξ:
   Όχι δεν μπορεί καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το συγκεκριμένο νόμο. Η εφάπαξ αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνον όταν κάποιος διαγραφεί  από το σώμα και υποβάλει δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

9. Πόσο κοστίζει η αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας:
   Η μηνιαία κράτηση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών (39,87€). Δηλαδή για το σύνολο της πενταετία (60 μήνες) ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων  ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (2.392,20€). Με την προηγούμενη ρύθμιση του 2008 η αναγνώριση θα στοίχιζε για όλη την πενταετία περίπου οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500€).

10. Λοιπές διευκρινήσεις:
     Α. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 έτη και 6 μήνες) έως και την 31-12-2014 η σύνταξή τους υπολογίζεται σε τριακοστά πέμπτα (35). Πλήρη σύνταξη λογίζονται τα 35/35, για την συμπλήρωση των οποίων λαμβάνονται υπόψη η υπηρεσία στην ΕΛ. ΑΣ. η στρατιωτική θητεία, η μάχιμη πενταετία, η τριετία του Κονδύλη καθώς και η προϋπάρχουσα εργασία σε ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου.
   Β. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο  3865/2010 αυτοί που θεμελιώνουν  συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται απονομή σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους ή έχουν σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας δηλαδή 40/40. Στην περίπτωση αυτή για την συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών και τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη η υπηρεσία στην ΕΛ. ΑΣ., ο χρόνος της  στρατιωτικής θητείας, η μάχιμη πενταετία (εφόσον έχει αναγνωρισθεί από τους υπόχρεους), η αναγνώριση πτυχίου (4 έτη) και η τριετία του Κονδύλη για όσους την δικαιούνται.
    Γ.  Όσοι έχουν καταταγεί έως 31-12-1992 ή όσοι κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 αλλά ήταν ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα μέχρι την 31-12-1992  θεωρούνται ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και λαμβάνουν την τριετία του ΚΟΝΔΥΛΗ χωρίς καταβολή εισφορών και χρησιμεύουν για  την συμπλήρωση  των τριακοστών πέμπτων ή τεσσαρακοστών.
    Όσοι κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 χωρίς προηγούμενη ασφάλιση σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα θεωρούνται ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ και δεν δικαιούνται την τριετία του ΚΟΝΔΥΛΗ.

Δ. Οι συνάδελφοι πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη όσοι έχουν υπηρετήσει στρατιωτική θητεία θα πρέπει να την αναγνωρίσουν οπωσδήποτε διότι είναι υποχρεωτική η αναγνώριση καθώς  εάν δεν την αναγνωρίσουν οι εισφορές θα κρατηθούν από το Γενικό, Λογιστήριο του Κράτους κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, διότι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας λαμβάνεται υπόψη στις  μισθολογικές προαγωγές και στην εξέλιξη  του χρονοεπιδόματος κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. 

Ε. Όσοι θελήσουν με αίτησή τους να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τα παραπάνω θα δικαιούνται απονομή σύνταξης σύμφωνα με το γενικό όριο συνταξιοδότησης στα 65 έτη.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ   Κων/νος                                               ΚΑΡΥΩΤΗΣ  Φώτιος